Disclaimer, algemene voorwaarden

VRIJWARING

Aan het gebruik van de website van SEBI BOAT TOURS zijn de volgende voorwaarden verbonden. 1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. 2. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SEBI BOAT TOURS. 3. Links naar websites van derden worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van extern gelinkte websites. 4. Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud ervan worden verveelvoudigd, opgeslagen of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van SEBI BOAT TOURS . 5. Alle door de gebruiker aan SEBI BOAT TOURS verstrekte informatie zal als vertrouwelijk worden beschouwd en behandeld. SEBI BOAT TOURS maakt door de gebruiker verstrekte informatie niet openbaar aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of wordt gevraagd. 6. SEBI BOAT TOURS behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website.

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van SEBI BOAT TOURS, Oude Looiersstraat 81 1016 VH te AMSTERDAM (KvK nr. 73990892) SEBI BOAT TOURS is een handelsnaam van Rederij Aemstelredamme BV waarop deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn. GROEPSBOEKINGEN & PRIVE RONDVAARTEN Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden worden de hierna genoemde uitdrukkingen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. SEBI BOAT TOURS: de gebruiker van deze voorwaarden. Klant: de wederpartij. Artikel 2 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen SEBI BOAT TOURS en een Klant waarop SEBI BOAT TOURS deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet van deze algemene voorwaarden is afgeweken door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk. 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover schriftelijk overeengekomen. 3. Er zijn geen algemene inkoopvoorwaarden, noch andere voorwaarden van de Klant van toepassing. 4. Indien een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden van SEBI BOAT TOURS nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. SEBI BOAT TOURS en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde ter vervanging van de nietige en/of vernietigde voorwaarden nieuwe voorwaarden overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarde wordt voldaan. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. Offertes van SEBI BOAT TOURS zijn vrijblijvend; ze zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. SEBI BOAT TOURS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 1. Weersomstandigheden (harde storm en/of drijfijs en/of hoog water) die de rondvaart belemmeren en/of blokkeren gelden als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten. Of er dergelijke weersomstandigheden zijn, is ter beoordeling van de dienstdoende gezagvoerder.2. SEBI BOAT TOURS is gerechtigd passagiers die zich misdragen of onder invloed van alcohol verkeren te verwijderen. 3. Klant kan geen aanspraak maken op een bepaald type boot of een specifieke boot voor de uitvoering van een programma. 4. Klant zal alle aanwijzingen van SEBI BOAT TOURS of haar medewerkers stipt en onverwijld opvolgen. De toegang tot vaartuigen, aanlegsteiger en kassa kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd indien en wanneer dit door SEBI BOAT TOURS noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde, dreigende schade of hinder. Artikel 5 Vertraging 1. Indien de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, worden extra kosten gemaakt door SEBI BOAT TOURS doorberekend aan de Klant. 2. Bij overschrijding van de vertrektijd zijn de eerste vijftien minuten voor rekening van SEBI BOAT TOURS. Voor elke verdere vijftien minuten vertraging of een deel daarvan betaalt de klant extra vaartijd en extra kosten voor begeleiders, gidsen en andere bemanningsleden. 3. Grote vertragingen veroorzaakt door de Klant kunnen resulteren in het annuleren van (delen van) het programma, zonder enig recht op terugbetaling voor de Klant. Artikel 6 Betaling 1. Bij ondertekening van de overeenkomst zal de Klant 100% van het totaal verschuldigde bedrag betalen, met een minimum van € 100,-. Het totaalbedrag wordt betaald één dag voor tDe heen- en terugreis contant of via overschrijving of elektronische betaling aan de kassa van SEBI BOAT TOURS. 2. Bij niet tijdige aanbetaling is SEBI BOAT TOURS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde recht heeft op enige schadevergoeding. Een en ander onverminderd de rechten van SEBI BOAT TOURS. 3. Eventuele incassokosten komen volledig voor rekening van de Klant. Artikel 7 Horeca 1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door SEBI BOAT TOURS zelf, tenzij tussen SEBI BOAT TOURS en Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Klant is verplicht de cateringkosten, voor zover deze nog niet in de offerte zijn verwerkt, binnen 14 dagen na factuurdatum aan SEBI BOAT TOURS te voldoen. 3. Indien de Klant niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt hetgeen de Klant aan SEBI BOAT TOURS verschuldigd is, vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,-. Artikel 8 Annulering door de Klant 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is Klant te allen tijde gehouden € 25,- aan administratiekosten te betalen. 2. Bij annulering 6 weken voor de datum van de rondreis is de klant verplicht 10% van het totaalbedrag te betalen. 3. Bij annulering 6 tot 2 weken voor de datum van de retourreis is de klant verplicht 25% van het totaalbedrag te betalen. 4. Bij annulering 2 tot 1 week voor de datum van de rondreis is de klant verplicht 50% van het totaalbedrag te betalen. 5. Bij annulering 7 tot 2 dagen voor de datum van de retourvlucht is de klant verplicht 75% van het totaalbedrag te betalen. 6. Bij annulering binnen 48 uur voor de datum van de retourvlucht is de klant verplicht 100% van het totale bedrag te betalen. 7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Artikel 9 Gedeeltelijke opzegging 1. Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. 2. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijke aantal passagiers kan 48 uur voor de heen- en terugreis kosteloos worden doorgevoerd. Na bovengenoemd tijdstip geldt de laatst bekende groepsgrootte. 3. Bij vermindering van het aantal passagiers met meer dan 10% zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 van toepassing. 4. Voor extra passagiers die 48 uur voor de heen- en terugreis niet zijn aangemeld, wordt een meerprijs naar redelijkheid in rekening gebracht. De dienstdoende gezagvoerder beslist over het toelaten van extra passagiers bij overschrijding van het in de offerte aangegeven aantal passagiers. Artikel 10 Aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS 1. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van de Klant. De Klant neemt al zijn eigendommen volledig op eigen risico mee aan boord. 2. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood of letsel van de Klant, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van SEBI BOAT TOURS. 3. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel van personen of schade aan eigendommen ontstaan bij het betreden van de aanlegsteiger of het rondvaartschip. De Klant betreedt de aanlegsteiger en het retourschip volledig op eigen risico. 4. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging bij vertrek of vertraging tijdens de rondvaart. 5. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade. 6. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel 10 is de aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van SEBI BOAT TOURS wordt uitbetaald. 7. Voor zover SEBI BOAT TOURS aansprakelijk mocht zijn voor schade die niet wordt uitbetaald onder de verzekering van SEBI BOAT TOURS, is de aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. Artikel 11 Aansprakelijkheid van de Klant 1. De Klant is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van SEBI BOAT TOURS of van enige derde veroorzaakt door de Klant. 2. De Klant is aansprakelijk voor door SEBI BOAT TOURS geleden schade en voor letsel van de medewerkers van SEBI BOAT TOURS veroorzaakt door de Klant of diens bagage. 3. Alle door SEBI BOAT TOURS georganiseerde activiteiten geschieden geheel voor eigen risico van de Klant. 4. De Klant vrijwaart SEBI BOAT TOURS voor aansprakelijkheid van derden. Artikel 12 Klachten 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de retourreis schriftelijk te worden ingediend. 2. Klachten die niet of niet binnen 2 dagen na de retourreis schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 3. In afwijking van de vorige leden van dit artikel 12 dienen eventuele klachten over de catering op de avond zelf en uitdrukkelijk bij de aanwezige begeleiders te worden gemeld. Artikel 13 Toepasselijk recht 1. Op deze voorwaarden en op alle onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en/of overeenkomsten die onder deze voorwaarden zijn gesloten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Artikel 14 Veiligheid 1. Klant dient te allen tijde instructies van de kapitein op te volgen. 2. Bij het negeren van instructies heeft SEBI BOAT TOURS het recht de rondvaart af te breken, dit alles zonder restitutie van betaling.

E-TICKETS / ONLINE VERKOOP ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, in alle gevallen met een hoofdletter, met de navolgende betekenis. 1.SEBI BOAT TOURS: onderdeel van Rederij Aemstelredamme B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden in het kader van de werking van de Website, gevestigd aan de oude Looiersstraat 81, 1016 VH te Amsterdam, en ingeschreven in de Handelsregister KvK nummer 73990892. 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door middel van de Website een Overeenkomst aangaat of voornemens is een Overeenkomst aan te gaan. 3.Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4.Partijen: Wederpartij en SEBI BOAT TOURS gezamenlijk. 5. Overeenkomst: alle rechtstreeks via de Website tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomsten waarbij SEBI BOAT TOURS zich jegens Wederpartij heeft verplicht tot levering van één of meer Tickets, die op vertoon daarvan recht geven op toegang tot een Rondvaart georganiseerd door SEBI BOAT TOURS. 6.Ticket: elk e-ticket dat in het kader van de Overeenkomst per e-mail aan de Wederpartij wordt bezorgd en op vertoon daarvan toegang geeft tot de Rondvaart. 7. Rondvaart: de rondvaart waarop het Ticket van toepassing is en waartoe het Ticket toegang geeft. 8.Website: www.sebiboattours.com. 9. Schriftelijk: schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enig ander communicatiemiddel dat naar de huidige stand van de techniek en naar algemeen aanvaarde maatstaven als gelijkwaardig kan worden beschouwd. ARTIKEL 2. | ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtmatige aanbiedingen van Tickets die via de Website aan de Wederpartij worden gedaan en op alle gesloten Overeenkomsten. 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 3.Afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen alleen uitdrukkelijk en Schriftelijk worden gemaakt. 4. Nietigheid of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn in dat geval verplicht in overleg te treden teneinde tot een vervangende regeling te komen met betrekking tot het nietige of nietige beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel van het oorspronkelijke beding behouden. ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Alle aanbiedingen van Tickets op de Website zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden Rondvaarten. SEBI BOAT TOURS kan haar aanbod herroepen tot direct na, of in ieder geval zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. SEBI BOAT TOURS zal in dat geval onverwijld zorgen voor terugbetaling van de door de Wederpartij gedane betaling. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komen alle Overeenkomsten tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod op de Website heeft aanvaard en aan alle in het aanbod uitdrukkelijk genoemde voorwaarden heeft voldaan, waaronder betaling van de door de Wederpartij verschuldigde prijs. In afwijking van het bepaalde in lid 1 bevestigt SEBI BOAT TOURS de bestelling van de Wederpartij vervolgens per e-mail. ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN 1. De wet geeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Dit ontbindingsrecht voor Consumenten geldt echter niet indien: 1. er wordt een datum en tijd afgesproken waarop het Ticket geldig is, en dit is geen ‘Open Ticket’ geldig voor onbepaalde tijd 2. het Ticket is een Open Ticket en wordt binnen de bedenktijd van 14 dagen gebruikt, op voorwaarde dat: • uitvoering van de Overeenkomst door SEBI BOAT TOURS is begonnen, met voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Consument; En • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra SEBI BOAT TOURS de Overeenkomst is nagekomen. De Overeenkomst komt zoals overeengekomen tot stand op het moment dat het Ticket wordt gebruikt en de boot vertrekt. 2. 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, kan hij de overeenkomst ontbinden door een verzoek daartoe per e-mail in te dienen bij SEBI BOAT TOURS of door gebruik te maken van het modelformulier voor ontbinding van SEBI-BOOTTOCHTEN. Zo snel mogelijk na SEBI BOAT TOURS is op de hoogte gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden, en mits aan het bepaalde in dit artikel is voldaan, bevestigt SEBI BOAT TOURS de ontbinding per e-mail. 3. In geval van een geldig beroep op het recht van ontbinding zal SEBI BOAT TOURS de reeds van de consument ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan de consument terugbetalen. ARTIKEL 5. | BETALING EN LEVERING VAN TICKETS 1. Betaling voor Tickets dient te geschieden via een van de door SEBI BOAT TOURS op de Website aangegeven betaalmethoden. De Wederpartij is verplicht bij het sluiten van de Overeenkomst tot volledige vooruitbetaling. SEBI BOAT TOURS is niet verplicht tot levering van bestelde Tickets totdat de Wederpartij het door hem op grond van de Overeenkomst aan SEBI BOAT TOURS verschuldigde bedrag volledig heeft betaald. 2. Bestelde en betaalde tickets worden bezorgd op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Wederpartij een onjuist e-mailadres heeft opgegeven. ARTIKEL 6. | TOEGANG TOT DE GRACHTENRONDVAART 1. Elk Ticket wordt eenmalig aan de Wederpartij verstrekt en geeft recht op toegang tot de Rondvaart voor één persoon, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld. De deelnemer aan de Rondvaart dient het Ticket met zijn of haar smartphone te tonen, of uitgeprint te hebben, waarbij de QR-code duidelijk zichtbaar dient te zijn. Indien de QR-code niet kan worden gescand als gevolg van een aan de Wederpartij of de deelnemer toe te rekenen omstandigheid – bijvoorbeeld een uitgeprint Ticket is beschadigd of niet duidelijk geprint – is SEBI BOAT TOURS gerechtigd de toegang tot de Rondvaart te weigeren zonder aansprakelijk worden gesteld voor enige terugbetaling van de voor het Ticket betaalde prijs of enige andere vorm van compensatie. 2.Het Ticket geeft de houder ervan recht op toegang tot de Rondvaart. Alleen de houder van een geldig Ticket die als eerste het Ticket bij de ingang toont, krijgt toegang tot de Rondvaart. SEBI BOAT TOURS mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig Ticket ook de rechtmatige eigenaar daarvan is. De deelnemer aan de Rondvaart dient ervoor te zorgen dat hij/zij houder is en blijft van het door SEBI BOAT TOURS verstrekte Ticket. ARTIKEL 7. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN DE KANAALCRUISE DOOR SEBI BOAT TOURS 1. In geval van overmacht of onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden behoudt SEBI BOAT TOURS zich te allen tijde het recht voor de Overeenkomst te annuleren, bijvoorbeeld bij extreem slecht weer of ijs op het water. 2. In geval van annulering als bedoeld in het vorige lid zal SEBI BOAT TOURS de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, zonder dat de Wederpartij eventuele verdere schadevergoeding te eisen. ARTIKEL 8. | OVERMACHT 1.SEBI BOAT TOURS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang Sebi Boat Tours daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die haar noch krachtens de wet, een rechtshandeling of krachtens de wet is toe te rekenen. algemeen aanvaarde normen. 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien SEBI BOAT TOURS ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de Wederpartij afzonderlijk kosten in rekening te brengen voor het reeds uitgevoerde of uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, behalve voor zover daaraan op zich geen zelfstandige waarde toekomt. 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking, onverminderd de toepasselijkheid van het vorige lid. ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1.SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 2.SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, geleden schade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. SEBI BOAT TOURS kan, onverminderd het bepaalde in de rest van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een aan SEBI BOAT TOURS toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakman kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van een normale mate van oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vakkennis en middelen. 3.In het geval dat SEBI BOAT TOURS aansprakelijk is jegens de Wederpartij voor enige waterschade 5. De Wederpartij vrijwaart SEBI BOAT TOURS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SEBI BOAT TOURS toerekenbaar is. 6. Het recht om een vordering of verweer in te dienen met betrekking tot het argument dat de door SEBI BOAT TOURS aangeboden Rondvaart niet beantwoordt aan de Overeenkomst vervalt indien de vermeende tekortkoming niet binnen 14 dagen na de beëindiging van de Rondvaart, Schriftelijk en met opgave van redenen. ARTIKEL 10. | INTELLECTUEEL EIGENDOM Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website, inclusief de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste afbeeldingen en teksten, zijn eigendom van SEBI BOAT TOURS. Het is de Wederpartij niet toegestaan dit materiaal te kopiëren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijk is voor het normale gebruik van de Website. ARTIKEL 11. | KLACHTEN 1. Met betrekking tot klachten betreffende SEBI BOAT TOURS kan de Wederpartij per e-mail contact opnemen met SEBI BOAT TOURS. 2. Klachten betreffende SEBI BOAT TOURS worden na ontvangst zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht geen concrete reactie kan worden gegeven, ontvangt de Wederpartij binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin de termijn waarbinnen de Wederpartij een concrete reactie zal ontvangen. 3. Indien een klacht van een Consument over SEBI BOAT TOURS niet in overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschilleninstantie van het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/). ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN 1. Op alle Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Indien tussen Partijen een rechtsgeschil mocht ontstaan, zullen Partijen dit niet voorleggen aan de bevoegde rechter dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in der minne op te lossen. 3. Tenzij in de gegeven omstandigheden de wet hier dwingend van afwijkt, is uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele rechtsgeschillen tussen Partijen. 4.In het geval dat deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, prevaleert in alle gevallen de Nederlandstalige versie voor de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen.