disclaimer en algemene voorwaarden

DISCLAIMER

Het gebruik van de website van SEBI BOAT TOURS is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

1. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

2. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van SEBI BOAT TOURS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

3. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. SEBI BOAT TOURS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

4. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SEBI BOAT TOURS.

5. Alle door de gebruiker aan SEBI BOAT TOURS verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en behandeld. SEBI BOAT TOURS maakt de door de gebruiker verstrekte gegevens niet aan derden bekend, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

6. SEBI BOAT TOURS behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

VAN: SEBI BOAT TOURS, oude Looiersstraat 81 1016 VH TE AMSTERDAM(KvK nr. 73990892)

Algemene voorwaarden

GROEPSBOEKINGEN / PRIVÉVAARTEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. SEBI BOAT TOURS is een handelsnaam van Rederij Aemstelredamme BV, waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.

SEBI BOAT TOURS : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van SEBI BOAT TOURS.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SEBI BOAT TOURS en een cliënt waarop SEBI BOAT TOURS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SEBI BOAT TOURS en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door SEBI BOAT TOURS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. SEBI BOAT TOURS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de kapitein in functie.
 2. SEBI BOAT TOURS is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.
 3. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.
 4. Cliënt dient alle aanwijzingen van SEBI BOAT TOURS of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en kantoor kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door SEBI BOAT TOURS noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 5 Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door SEBI BOAT TOURS aan cliënt doorberekend.
 2. Bij overschrijding van de afvaarttijd komt het eerste kwartier voor rekening van SEBI BOAT TOURS. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt cliënt extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend en ander medeopvarend personeel.
 3. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 6 Betaling

 1. De cliënt betaalt bij het ondertekenen van de overeenkomst 75% van de totaalprijs aan, met een Minimaal van € 100,-De resterende vaarprijs zal voorafgaande aan de rondvaart contant of per banktransfer of per elektronische betaling aan de kassa van SEBI BOAT TOURS betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft SEBI BOAT TOURS het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van SEBI BOAT TOURS.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Catering

 1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door SEBI BOAT TOURS zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen SEBI BOAT TOURS en cliënt.
 2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan SEBI BOAT TOURS.
 3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan SEBI BOAT TOURS is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een Minimum van € 115,-.

Artikel 8 Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen
 2. Bij annulering van 6 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.
 6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de rondvaartdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 Deelannulering

 1. Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 2. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijk aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan de rondvaart kosteloos worden aangebracht. Na verloop van voornoemde tijd geldt de laatst bekende groepsgrootte.
 3. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
 4. Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de rondvaart zijn aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. De kapitein in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid SEBI BOAT TOURS

 1. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
 2. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van SEBI BOAT TOURS.
 3. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaartsteiger en rondvaartboot geheel op eigen risico.
 4. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
 5. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 6. Voor zover SEBI BOAT TOURS aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
 7. Voor zover SEBI BOAT TOURS aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van SEBI BOAT TOURS of derden.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan SEBI BOAT TOURS of zijn medewerkers berokkent.
 3. Alle door SEBI BOAT TOURS georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van cliënt plaats.
 4. Cliënt vrijwaart SEBI BOAT TOURS van schadeclaims door derden.

Artikel 12 Klachten

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk bij SEBI BOAT TOURS te worden ingediend.
 2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan twee dagen na de rondvaart worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.
 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 Veiligheid

 1. Cliënt moet ten alle tijden aanwijzingen van de schipper opvolgen.
 2. Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden heeft SEBI BOAT TOURS het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op restitutie.

E-TICKET / ONLINE VERKOPEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1.SEBI BOAT TOURS: onderdeel van Rederij Aemstelredamme, de gebruiker van deze algemene voorwaarden in het kader van de exploitatie van de Website, gevestigd aan de oude Looiersstraat 81, 1016 VH te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73990892.
2.Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de Website een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
3.Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.Partijen: de Wederpartij en SEBI BOAT TOURS gezamenlijk.
5.Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Website tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee SEBI BOAT TOURS zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Tickets, welke op vertoon daarvan recht geven op toegang tot een door SEBI BOAT TOURS georganiseerde Rondvaart.
6.Ticket: iedere in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij per e-mail geleverde e-ticket dat op vertoon toegang geeft tot de Rondvaart.
7.Rondvaart: de rondvaart waarop het Ticket betrekking heeft en waartoe het Ticket toegang biedt.
8.Website: www.sebiboattours.com
9.Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk middels de Website aan de Wederpartij gerechtigd aanbod van Tickets en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2.De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
3.Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.
4.Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.Elk aanbod van Tickets op de Website is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Rondvaarten. SEBI BOAT TOURS kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. In zodanig geval van herroeping, zal SEBI BOAT TOURS onverwijld zorgdragen voor terugbetaling van de door de Wederpartij verrichte betaling.
2.Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod op de Website heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen betaling van de door de Wederpartij verschuldigde prijs. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal SEBI BOAT TOURS de bestelling van de Wederpartij vervolgens per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

1.De wet biedt de Consument het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Echter, de Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval:
a. een datum en tijd is overeengekomen waarop het Ticket geldig is en niet sprake is van een zogenoemd open Ticket dat voor onbepaalde tijd geldig is;
b. sprake is van een open Ticket dat binnen de bedenktijd van 14 dagen wordt verzilverd, mits:
– de nakoming van de Overeenkomst door SEBI BOAT TOURS is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
– de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra SEBI BOAT TOURS de Overeenkomst is nagekomen. De Overeenkomst geldt als nagekomen op het moment van verzilvering het Ticket en vertrek van de boot.

2.Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan hij de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door SEBI BOAT TOURS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij SEBI BOAT TOURS. Zo spoedig mogelijk nadat SEBI BOAT TOURS in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SEBI BOAT TOURS de ontbinding per e-mail bevestigen.
3.In geval van een geldig beroep op het recht van ontbinding, zal SEBI BOAT TOURS de reeds van de Consument ontvangen betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | BETALINGEN EN LEVERING VAN TICKETS

1.Betaling van Tickets dient te geschieden op een van de door SEBI BOAT TOURS op de Website aangewezen betaalmethoden. De Wederpartij is bij het sluiten van de Overeenkomst gehouden tot volledige vooruitbetaling. SEBI BOAT TOURS is niet eerder gehouden bestelde Tickets te leveren dan nadat de Wederpartij het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan SEBI BOAT TOURS verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
2.Bestelde en betaalde Tickets worden geleverd op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres. SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Wederpartij een onjuist e-mailadres heeft opgegeven.

ARTIKEL 6. | TOEGANG TOT DE RONDVAART

1.Ieder Ticket wordt eenmalig aan de Wederpartij verstrekt en geeft recht op toegang tot de Rondvaart aan één persoon, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld. De deelnemer aan de Rondvaart dient het Ticket te tonen aan de hand van zijn smartphone, dan wel als uitgeprint exemplaar, waarbij de QR-code duidelijk zichtbaar is. Indien de QR-code niet kan worden gescand als gevolg van een aan de Wederpartij of deelnemer toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat het uitgeprinte Ticket is beschadigd of onduidelijk is afgedrukt, is SEBI BOAT TOURS gerechtigd de toegang tot de Rondvaart te weigeren zonder gehouden te kunnen worden tot terugbetaling van de voor het Ticket betaalde prijs of enige andere compensatie.
2.Het Ticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de Rondvaart. Slechts de houder van een geldig Ticket die het Ticket als eerste toont bij de entree, verkrijgt toegang tot de Rondvaart. SEBI BOAT TOURS mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig Ticket ook de rechthebbende daarop is. De deelnemer van de Rondvaart dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door SEBI BOAT TOURS verstrekte Ticket.

ARTIKEL 7. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN DE RONDVAART DOOR SEBI BOAT TOURS

1.SEBI BOAT TOURS behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden, de Overeenkomst te annuleren, bijvoorbeeld indien sprake is van extreem slechte weersomstandigheden of ijs op het water.
2.In geval van annulering als bedoeld in het vorige lid, doet SEBI BOAT TOURS daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij en zal het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden terugbetaald, zonder dat de Wederpartij aanspraak op verdergaande compensatie.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1.SEBI BOAT TOURS  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang SEBI BOAT TOURS daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2.Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.Indien SEBI BOAT TOURS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, behoudens voor zover daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
4.Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
2.SEBI BOAT TOURS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. SEBI BOAT TOURS kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SEBI BOAT TOURS in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
3.Mocht SEBI BOAT TOURS jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is SEBI BOAT TOURS te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient SEBI BOAT TOURS daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS ter zake vervalt.
4.De aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SEBI BOAT TOURS betrekking heeft.
5.De Wederpartij vrijwaart SEBI BOAT TOURS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan SEBI BOAT TOURS toerekenbaar is.
6.Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door SEBI BOAT TOURS aangeboden Rondvaart niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen 14 dagen na afloop van de Rondvaart, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan SEBI BOAT TOURS.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan SEBI BOAT TOURS. Het is de Wederpartij verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

1.Voor klachten over SEBI BOAT TOURS kan de Wederpartij per e-mail contact opnemen met SEBI BOAT TOURS.
2.Klachten over SEBI BOAT TOURS worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan behandeld. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de Wederpartij binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de Wederpartij alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.
3.Indien een klacht van een Consument over SEBI BOAT TOURS niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1.Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen de Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.In geval tussen Partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen Partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
4.Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.